معرفی

مشخصات فردی

کبری اخوان سراوانی

نام - نام خانوادگی : کبری   اخوان سراوانی

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی معدنی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

کبری اخوان سراوانی
کبری اخوان سراوانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^